ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Umowy handlowe 2013

Widząc projekty umów handlowych na rok 2013 widzę że sieci nadal nie potrafią zrezygnować z stosowania jawnych opłat półkowych. Zmieniają się tylko ich nazwy/opisy…

Zapis na sąd polubowny a upadłość

W kontekście coraz częstszego sięgania przez sieci do zapisów na sąd polubowny, pamiętajmy o tym że art. 142 prawa upadłościowego i naprawczego stanowi:

„Zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego traci moc z dniem ogłoszenia upadłości, a toczące się już postępowania ulegają umorzeniu.”

 

 

Prawo europejskie i konstytucja

Coraz częściej czytam w pismach procesowych sieci o prawie europejskim i o konstytucji w kontekście opłat półkowych. Chyba czas przygotować porządne omówienie tej problematyki…

Sieć vs konsumentów

I nawet w relacjach z konsumentami sieci stosują niedozwolone klauzule.

Decyzja UOKiK w sprawie Leroy Merlin Polska i trybu reklamacji roszczeń konsumentów została podtrzymana w dwóch instancjach.

Ważne – Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie zapisu na sąd polubowny

Sąd Najwyższy I CSK 354-11-1 w sprawie konkretnej sieci i jej szablonowego zapisu na sąd polubowny…

„Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w stanie faktycznym rozpoznawanej  sprawy. Jak bowiem wskazano, roszczenie dochodzone przez stronę  powodową jest niezależne od zawartej między stronami umowy. Czyn nieuczciwej  konkurencji, z którego tytułu roszczenie wywodzi strona powodowa stanowi podstawę stosunku prawnego oddzielnego od istniejącej między stronami umowy.  Z treści zapisów wynika jednoznacznie, że dotyczyły one jedynie sporów  wynikających lub związanych z wykonywaniem umowy, a nie wszelkich sporów  jakie powstaną w czasie ich realizacji. Należy także zgodzić się z poglądem zawartym w skardze kasacyjnej,  że przyjęcie iż omawiane zapisy na sąd polubowny obejmowały także, chociaż tylko  pośrednio, roszczenia wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, byłoby  sprzeczne z wymaganiem dostatecznego oznaczenia przedmiotu takiego zapisu, o którym mowa w art. 1161 § 1 k.p.c. (zob. postanowienie SN z 2 grudnia 2009 r., I CSK 120/09, nie publ.).”

Tego wyroku nie widziałem w zbiorach wyroków.

Ważne – Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie opłat półkowych – I CSK 147/12 – z uzasadnieniem

Sąd Najwyższy I CSK 147-12-1

Wyrok zawiera istotne wskazówki w kwestii braku potrzeby wykazania utrudniania dostępu do rynku:

„Zasadnym okazał się również zarzut błędnej wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4  u.z.n.k. wskutek przyjęcia przez Sąd odwoławczy, że przesłanka „utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku” musi być w procesie wykazana, podczas,  gdy zdaniem strony skarżącej jest ona objęta domniemaniem. Sąd Apelacyjny  uznał bowiem, że w sprawie tej nie sposób poczynić koniecznego ustalenia,  że jeden przedsiębiorca utrudniał drugiemu dostęp do rynku (s. 22 uzasadnienia),  ponieważ w jego ocenie powód nie zdołał jednak udowodnić takiego właśnie  zachowania pozwanego przez pobieranie innych niż marża handlowa nienależnych  opłat, jako niebędących zapłatą za konkretne usługi (s. 26 uzasadnienia).

Konstrukcja art. 15 ust. 1 pkt 1-5 u.z.n.k. dowodzi, że ustawodawca wskazał  jedynie przykładowo na postacie takich zachowań, których wystąpienie w stanie  faktycznym sprawy przesądza o utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu  do rynku, które to zachowanie jest jednym z czynów nieuczciwej konkurencji.  Jeżeli więc stan faktyczny sprawy wypełnia hipotezę normy wynikającej z art. 15  ust. 1 pkt 1-5 u.z.n.k. to nie jest konieczne dodatkowo wykazywanie,  że w następstwie któregokolwiek z zachowań określonych w pkt 1-5 tego przepisu  doszło do utrudniania innym przedsiębiorcom dostępu do rynku.”

Oraz w kwestii swobody umów:

„Nie można oczywiście wykluczać takiej sytuacji, w której strony skutecznie  zastrzegły umową postanowienia w przedmiocie świadczenia przez kupującego  na rzecz sprzedawcy usług dodatkowych za odrębnym wynagrodzeniem.  Jeśli z ustalonego stabilnie stanu faktycznego wynikałoby, że takie usługi zlecone  przez sprzedawcę zostały bezspornie faktycznie wykonane przez kupującego  na rzecz sprzedawcy i to w zakresie i w sposób określony zgodnie z umową stron,  to wówczas dopiero wynagrodzenie zapłacone w wysokości ekwiwalentnej za rzeczywiście spełnione świadczenie niepieniężne nie będzie stanowić innej niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży.”

I w kwestii ciężaru dowodu:

„Ciężar dowodu rzeczywistego wykonania tych usług na rzecz powódki spoczywa zgodnie  z art. 6 k.c. na stronie pozwanej, która z faktu ich rzeczywistego spełnienia wywodzi skutek prawny w postaci uzyskania należnego jej wynagrodzenia, a nie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a więc w konsekwencji bezzasadności skierowanego przeciwko niej powództwa, wobec braku przesłanki określonej w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k.”

Arkusz naliczenia odsetek przy opóźnionej zapłacie

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani arkuszem do naliczenia odsetek od spóźnionych płatności kontrahentów, proszę o kontakt. Skomplikowany arkusz liczy odsetki ustawowe i odsetki podatkowe zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem dat dostarczenia faktur i dni roboczych (w tym święta).

Proszę pamiętać o tym że terminy płatności w umowach mają niewielkie znaczenie – termin płatności tylko zmienia sposób naliczenia odsetek. Od 31go dnia od dostarczenia faktury lub towaru, naliczamy odsetki.

Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Cichutko cichutko idzie przez Sejm nowa ustawa w bardzo interesującej nas kwestii – opóżnionych płatności.

3 stycznia odbyło sie pierwsze czytanie.

Nie wiem czy przeciętny przedsiębiorca w ogóle zrozumie o co chodzi z naliczeniem odsetek ustawowych po 30 dniach do terminu płatności i odsetek podatkowych od terminu płatności do dnia zapłaty – przy 60 dniowym maksymalnie terminie płatności (ale nie w przypadku uzasadnionym zasadami współżycia społecznego). Ja ledwie rozumiem tego gniotu legislacyjnego.  W ogóle nie rozumiem postanowień o 60 dniowym terminie zapłaty. Przecież przedsiębiorca liczy odsetki ustawowe w tym czasie i tak…Projekt ustawy

Strona 20 of 22« Pierwsza...10...1819202122