ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 22 402 66 43, tel. kom. +48 513 468 655
fax: +48 22 402 66 43
dustin@dustinducane.com

Płatności po 30 dniach – odsetki od płatności

Sieci nie tylko pobierają opłaty od dostawców ale stosują nielegalne okresy płatności, nawet w samych umowach.

Jeżeli sieć nie płaci w ciągu 30 dni od otrzymania faktury lub towaru (jeżeli nie ma umowy), to należą się odsetki  za każdy dzień po tych 30 dniach – zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pojawia się tu trochę skomplikowany szczegół – należą się odsetki ustawowe po 31 dniu od otrzymania faktury albo towaru. Jeżeli był określony termin płatności, to po tym terminie zamiast odsetek należą się odsetki podatkowe.

Przykładowo:

Faktura doręczona: 31 marca 2017 r.

Termin płatności umowny: 30 czerwca 2017 r.

Zapłata 30 sierpnia 2017 r.

Liczymy odsetki ustawowe od 2go maja 2017 r do 30 czerwca 2017 r.

Dodajmy odsetki podatkowe od 1 lipca do 30 sierpnia 2017 r.

Treść umowy nie ma znaczenia. Te pieniądze nie są trudne w odzyskiwaniu i można połączyć takie roszczenia ze sprawą o zwrot opłat półkowych albo wystąpić samodzielnie o nakaz zapłaty (1/4 koszt opłat sądowych).

Bardo, bardzo ważne: Należy się 40EUR od każdej niezapłaconej faktury tytułem kosztów!

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.