ul. Pogodna 2 lok. 14, 00‑785 Warszawa
tel. +48 513 468 655 dustin@dustinducane.com

Odsetki od płatności – odsetki należne po 30 dniach niezależnie od termin płatności

Kontrahenci w dostawach (najczęściej sieci handlowe ale nie tylko) często płacą po ustawowym terminie płatności po którym należą się odsetki ustawowe.

Jeżeli kontrahent nie płaci w ciągu 30 dni od otrzymania faktury lub towaru/usługi (jeżeli nie ma umowy), to należą się odsetki  za każdy dzień po tych 30 dniach – zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przykładowo:

Faktura doręczona: 31 marca 2017 r.

Termin płatności umowny: 30 czerwca 2017 r.

Zapłata 30 sierpnia 2017 r.

Liczymy odsetki ustawowe od 2go maja 2017 r do 30go sierpnia 2017 r. Nie od 30 czerwca 2017 r.!

Kalkulator tu.

Treść umowy/termin płatności nie ma znaczenia.

Te pieniądze nie są trudne w odzyskiwaniu i można połączyć takie roszczenia ze sprawą o zwrot opłat półkowych albo wystąpić samodzielnie o nakaz zapłaty (1/4 koszt opłat sądowych).

Oczywiście odsetki również się należą jeżeli niezapłacono w terminie płatności krótszej niż 30 dni! Czyli termin płatności 15 dni – należą się odsetki.

Odsetki są należne pomimo zapłaty sumy głównej! I to na 3 lata wstecz od daty zapłaty sumy głównej!

Bardzo, bardzo ważne: Należy się 40EUR od każdej niezapłaconej faktury tytułem kosztów! Nawet od  drobnej faktury na mniejszą kwotę! I to od każdej faktury…

Art. 10. 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.